תקנון רכישה באתר ברנדיז

כללי

 • אתר האינטרנט “BRANDIZ” בבעלות וניהול חברת ברנד דיירקט בע”מ  (להלן: “החברה”) ח.פ 516258886 משמש כאתר אינטרנט וחנות וירטואלית למכירת מגוון מוצרים.
 • לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל  [email protected]   או בטלפון 08-6606129 או בדואר לכתובת צהוב 111 כנות.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר (להלן: “המשתמש”/ “הלקוח”/ “הרוכש”/”המזמין”) ועל כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. אשר על כן, מתבקש המשתמש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 • גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון ומהווה את הצהרתו כי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה , בכל הקשור לתנאים והוראות תקנון זה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי האתר הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • כלל המוצרים הנמכרים באתר הינם ביבוא מקביל – יבוא מקביל הינו יבוא נוסף ליבוא רשמי באותה מדינה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת כלשהי.
 • כל המחירים מופיעים באתר על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 • החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 • רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 • החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 • החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה. כמו כן, רשאית החברה להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.
 • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1. כללי כשרות להשתמש באתר

 1. כל משתמש רשאי להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
 2. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות .במידה ואין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
 3. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
 4. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 5. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 6. החברה שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

2. הרשמה וביצוע הזמנה

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מס’ טלפון ומס’ כרטיס אשראי, אחרת לא תוכל להבטיח החברה את מימוש ההזמנה.
 2. עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.
 3. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
 4. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
 5. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
 7. למען הסר ספק, אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולמבצע ההזמנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למבצע ההזמנה ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למבצע ההזמנה כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יובהר, כי יתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסויים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלה תבוטל העסקה והרוכש מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.
 8. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.
 9. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר בלבד.
 11. אם יתברר כי כרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף ו/או שחברת כרטיס האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות תשלום אלקטרוני אחר) אינה מכבדת את החיוב, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים חדשים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב- 1982.

3. ביטולים והחזרות

 1. לקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”).
 2. החזר כספי יינתן במקרים הבאים:
 3. תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪.
 4. במוצרי ביגוד והנעלה לרבות תכשיטים ששולם בעדם סכום של עד 3000 ש”ח- פרק זמן לביטול הינו מיום קבלת התמורה ועד תום 14 ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה ובלבד שהתווית לא הוסרה.
 5. כלל המוצרים (לא כולל ביגוד והנעלה)- פרק זמן לביטול מיום קבלת התמורה 14 יום,
 6. בעסקה אינטרנטית ביטול עסקה תוך 14 יום מקבלת התמורה. דמי ביטול 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.
 7. באריזתם המקורית ובמידה ושלא נעשה בהם שימוש. 
 8. רוכש יכול לבטל הזמנה של מוצר בטרם נשלחה על ידי החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו לרוכש הכספים ששילם בגינה.
 9. מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביע עניין להחזירם- ההחזרה תתאפשר עד 7 ימי עסקים מיום קבלת התמורה.
 10. החזר הכספי לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יזוכה הלקוח אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה וזאת לאחר שיצר המזמין קשר עם החברה לצורך זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. 
 11. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה.
 12. זכות הביטול לא תחול בפיאות שיער ו/או הלבשה תחתונה מכל סוג שהיא לרבות בגדי ים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות, טובין שעל פי דין אין להחזירם, מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה, טובין פסידים, מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה 1995, טובין הניתנים להחלטה, לשתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3000 ש”ח (למעט שעונים), ספרים, מגזינים, מוצרי נייר הנמכרים ללא אריזה.
 13. כל המוצרים בקטגורית פרימיום שהינם מוצרים ביבוא אישי. לא תתאפשר החזרת המוצרים. קישור לרשימת מוצרי הפרימיום: https://brandiz.co.il/product-tag/premium/
 14. החזרת מוצרים מקטגוריית לבית ולחצר כלולה בעלות משלוח של 79 ש”ח. למעט מגבות, כריות, שמיכות ומצעים.
 15. לקוח המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק.
 16. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות מייל ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של החברה החברה מכרטיס הלקוח שלך באתר.
 17. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.
 18. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.. החברה תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדית למצבו של המוצר המוחזר..  בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.
 19. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
 20. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 21. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין.
 22. במקרה של כוח עליון.
 23. המוצר אזל מהמלאי.
 24. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 25. בסכום הגבוה מ-499 ₪ – החלפה ראשונה באמצעות שליח עד הבית בחינם.
 26. בסכום עד 499 ₪ – החלפת מוצרים באמצעות שליח עד הבית בעלות 20₪.
 27. החזרות פריטים באמצעות שליח עד הבית הנן בעלות 30 ש”ח. 

4. אספקת/הובלת המוצרים

 1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על הלקוח באתר לכתובת בישראל, שהוקלד בעת הזמנת המשלוח, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
 2. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
 3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
 4. מובהר בזאת כי החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.
 5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה .הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית להודיע ללקוח כי עליו להסדיר את ההובלה ולחלופין לגבות תשלום נוסף על הובלה חריגה.
 6. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).
 7. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 8. במקרה של אספקת מוצר הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.
 9. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
 10. כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
 11. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הבלת המוצרים.
 12. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
 13. כל סיבה הקשורה למבצע השליחות.
 14. משלוחים והחזרות
 15. מחירי שיטות משלוח:
 16. בהזמנות בסכום של עד 249 ₪ – משלוח באמצעות שליח עד הבית בעלות של 19 ₪.
 17. הזמנות בסכום מעל 249 ₪ – הזמנה עם שליח עד הבית בחינם, אלא אם צוין אחרת.
 18. ההזמנות יסופקו בין 1-8 ימי עסקים.
  בתקופות חגים ימי האספקה הם בין 1-9 ימי עסקים.
 19. איסוף מנקודות איסוף- ניתן לבחור באיסוף הזמנה מנקודות איסוף מוסדרות בעסקים שונים הקרובים למקום מגוריכם) הנקודה תבחר אוטומטית וישלח סמס ע”י חברת ציטה שליחיות לעדכון וזמני האספקה.
  לא ניתן לבצע החזרת הזמנה ע”י נקודת איסוף.
  כאשר המשלוח מגיע למרכז השירות שנבחר – ישלח ללקוח SMS עם מספר המשלוח, כתובת מרכז השירות ושעות הפתיחה שלו.
  המשלוח ימסר בהצגת מספר המשלוח בלבד.
  במידה ונקודת האיסוף תהיה עמוסה/סגורה חברת המשלוחים תסיט את המשלוח לנקודת האיסוף הקרובה ביותר לנקודה המקורית ללא הודעה מראש על מנת לא לעכב את הגעת המשלוח.
 20. יש אפשרות לאיסוף עצמי  , ללא צורך בתיאום מראש לאחר כ 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה (ימי עסקים לא כוללים שישי,שבת וחגים). ההזמנה תימסר בהצגת אישור הזמנה. 
 21. כתובת איסוף עצמי: חנות ברנד דרייקט, רחוב הצהוב 111 כנות . בימים א-ה בשעות 10:00-16:00
 22. הערות ותוספות:
  ייתכנו עיכובים בהגעת השליח במידה ומדובר ביישובים מרוחקים: אילת, יישובי הערבה, יישובים מעבר לקו הירוק ואזור רמת הגולן. ביישובים אלה אין באפשרותנו להתחייב להגעת השליח עד 8 ימי עסקים.

5. מדיניות פרטיות

 1. הנך נותן הסכמתך לחברה לאסוף ולשמור מידע בקשר אלייך במאגרי המידע של החברה במסגרת שימושך באתר ו/או בכל מסגרת אחרת הקשורה לחברה, לרבות מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, בין אם יימסר באופן ישיר על ידך ובין אם יתקבל או יופק באופן עקיף (לרבות, היסטוריית גלישה, נתוני כרטיסי אשראי, הרגלי צריכה, מידע או פרסומות שנקראו באתר, עמודי אינטרנט שנצפו, מיקום המחשבים, כתובת IP וכדומה).
 2. ידוע לך כי החברה יכולה לעשות שימוש במידע זה, לשנותו, לערוך אותו (לרבות עריכה וויזואלית), לבצע עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים אחרים, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין, לרבות לצורך המטרות המפורטות להלן:
 3. כדי לאפשר לך להשתמש באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו;
 4. לצורך עדכון ו/או שינוי האתר ושיפורו;
 5. ליצירת קשר עמך, כאשר החברה סבורה שיש צורך בכך;
 6. כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע ועדכונים בקשר עם האתר והמידע האישי שלך;
 7. כדי לשלוח אליך מידע שיווקי, דברי פרסומות ו/או הצעות לרכישות שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך. הסכמתך לתקנון זה מהווה הסכמתך לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קנין וזכויות לפרטיות בכל הנוגע למידע, למעט אם החברה פעלה בזדון ובניגוד לתנאי שימוש אלה;
 8. לצורך טיוב נתונים, לרבות העשרה והצלבה פנימית של המידע שלך מול נתונים נוספים המצויים במאגרי המידע של החברה, לרבות פרטים שהגיעו אליה משימושך באתר ובכפוף להוראות הדין;
 9. לצרכים פנימיים, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies או שיתריע על cookies שנשלחות אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies;
 10. לכל מטרה אחרת המפורטת ו/או המשתמעת מתקנון זה.
 11. החברה מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט במקרים הבאים:
 12. על מנת למלא אחר הוראות הדין, לרבות כל חיקוק, חוק, אמנה, פקודה, תקנה, צו, הוראה רשמית, הוראת מינהל, חוזר ו/או הנחיה של גוף שלטוני או רגולטורי כלשהו;
 13. במקרה של תלונה ו/או בקשה בקשר עם השימוש באתר ו/או על מנת לטפל בבעיות אבטחה ו/או בעיות טכניות באתר;
 14. במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין החברה;
 15. על מנת להשיב על תביעות של צדדים שלישיים;
 16. על מנת להגן על זכויות הקניין של החברה ו/או של המשתמשים באתר;
 17. במקרים בהם השימוש באתר נעשה בניגוד לאמור בתקנון ו/או בניגוד להוראות כל דין;
 18. העברה לצדדים שלישיים של מידע שאינו מידע המזהה את המשתמש באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי;
 19. העברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים שירותים הקשורים בתפעול האתר (כגון שירותי אחסון, שרתים, תפעול דוא”ל, אבטחת וניהול מאגרי מידע וכו’).
 20. יודגש כי אינך חייב לתת הסכמתך לשימוש כאמור למסירת ו/או איסוף ו/או הפקת המידע ובכל שימוש באתר הנך מסכים מרצונך למתן מלוא המידע, לכל שימוש בו ולהעברתו, הכל כמפורט בתקנון זה.
 21. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, הנך רשאי לעיין בכל מידע אודותייך המוחזק במאגר המידע של החברה (בעצמך או באמצעות מי שהורשה על ידך בכתב או על ידי אפטרופוס שלך). לעיון במידע, הנך מתבקש ליצור קשר עם המפעיל באמצעות הדוא”ל: [email protected]
 22. אם עיינת במידע ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה באמצעות הדוא”ל: [email protected] בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
 23. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו תחליט שאינך מעוניין לקבל מידע שיווקי כאמור בסעיף 2.5 לעיל, עליך ללחוץ על כפתור ”הסר” בתחתית הדיוור שקיבלת. במקרה כאמור, החברה תסיר אותך מרשימת התפוצה, והכל בהתאם לחוק התקשורת ולחוק הגנת הפרטיות.
 24. החברה עושה כל מאמץ על מנת לאבטח את המידע באתר. החברה אינה מבטיחה ואינה ערבה לכך, כי מסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה לא יגיע לצד שלישי שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.
 25. העברת מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי החברה באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי החברה בפרטי מידע אלה כל שימוש שאיננו למטרות השימוש המפורטות לעיל. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שלך באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה, לרבות מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע.

6. הגבלת אחריות של מפעילת האתר

 1. האתר בכלליותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS-IS). ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע או במחיר והיה ויתגלו – החברה תפעל לתיקון הטעות עם התגלותה.
 2. . החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונותו במקרה של טעות במחיר טעות בתום לב תבוטל ההזמנה לאלתר והחברה לא תהא מחויבת לספק את המוצר.
 3. . החברה מבהירה כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.
 4. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חברות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או עקב גישה לאתר והשימוש בו ו/או למזמין ו/או לצד שלישי עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם.
 6. החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי ייתכן הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 7. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או הנהלת האתר.
 8. החברה אינה אחראית על מוצרים הדורשים התקנה ע”י בעלי מקצוע והמשתמש ו/או מי מטעמו התקינו אותו בעצמם ונגרם נזק כתוצאה מכך.
 9. תנאים נוספים
 10. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
 11. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומיה או בכל דרך אחרת.
 12. החברה שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה באתר.
 13. הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.

7. זכויות יוצרים

 1. כל התכנים המופיעים באתר החברה הינן קניינה של החברה בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ”ב, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, רשימת המוצרים המופיעים בו, או פרטים אחרים אשר מתפרסמים בו, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או השירות אחר, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב (אם תינתן).
 5. השם “BRANDIZ” וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת החברה מראש ובכתב.
 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכו’) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים באתר, כי אז סימני המסחר הם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהן ללא הסכמתן.
 7. התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, אך לא רק, הנם בבעלות הבלעדית של החברה.
 8. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרונים, פרסומי דפוס וכו’, לכל מטרה אחרת.
 9. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנים את עיצובם באתר ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

8. סודיות מידע

 1. החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ופרטי הלקוחות ללא הרשאת הלקוח אלא אם דבר נדרש על פי כל דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
 2. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 3. האתר משתמש בחברת סליקה חיצונית בשם “רווחית” שעומדת בתקן PCI DSS המחמיר ביותר כדי להבטיח הגנה על נתוני כרטיסי אשראי. פרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה.

9. שירות לקוחות

 1. שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידי הלקוח באתר, ניתן לפנות לנציגי שירות הלקוחות הטכני של החברה, אשר ישמחו לעזור בטלפון             08-6606129 
 2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של “BRANDIZ” או בדואר אלקטרוני    [email protected]
 3. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 4. לצורך שיפור איכות השירות מענה שירות הלקוחות ינתן באמצעות צ’ט באתר בלבד

קנייה מהנה “BRANDIZ”.