תקנון מבצעים

כללי

מהות המבצעים:

מבצע א’:
“VANS New arrivals – מגוון דגמים החל מ-149 ש”ח”

מבצע ב’:

“חגיגת NIKE – מגוון נעליים וביגוד עד 65% הנחה + 20% אסטרה במימוש קוד קופון”

מבצע ג’:

“מבצע קיץ – עד 50% הנחה על מגוון ביגוד ומותגים נבחרים”

מבצע ד’:

“50% הנחה על מגוון דגמי נעלי ADIDAS נבחרות”

מבצע ה’:

“2 זוגות נעלי קונברס לילדים ב-100 ש”ח”

מבצע ו’:

“3 זוגות כפכפי havianas ב-87 ש”ח”

על הפריטים המשתתפים במבצע ללקוחות BRANDIZ. להלן תקנון המבצע:

1. מבוא

 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, הוראות תקנון זה תגברנה.
 • בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
 • החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנות.
 • מונחים, מושגים או ביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל בענף האופנה.

2. תקופת המבצע

 • תוקף מבצע א’ הינו עד ה-31.07.2023 (כולל)
 • תוקף מבצע ב’ הינו עד ה-31.07.2023 (כולל)
 • תוקף מבצע ג’ הינו עד ה-31.07.2023 (כולל)
 • תוקף מבצע ד’ הינו עד ה-31.07.2023 (כולל)
 • תוקף מבצע ה’ הינו עד ה-25.07.2023 (כולל)
 • תוקף מבצע ו’ הינו עד 31.07.2023 (כולל)

         ובהתאם למפורט בתקנון זה (“תקופת המבצע“).

 • חברת ברנד דיירקט בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או לבטלו מכל סיבה שתראה לה סבירה לעניין זה, בכל עת, באמצעות הודעה שתפרסם באתר האינטרנט של החברה ו/או בכל דרך אחרת, ולא תשמע ו/או תתקבל כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד חברת ברנד דיירקט בע”מ ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

3. תנאי המבצע

 • לברנד דיירקט בע”מ הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או לקצר את תקופת המבצע ו/או להאריך את תקופת המבצע, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
 • המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מבניהם.
 • המבצע הינו ממחיר מלא של המוצרים, ללא כפל מבצעים וללא הטבות/הנחות נוספות.

4. שונות

 • אין באמור בתקנון זה בכדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.
 • תקנון זה מגבש את מכלול הזכויות והחובות בנוגע למבצע. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות שנעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל פה על ידי חברת ברנד דיירקט בע”מ או מי מטעמה בקשר עם המבצע, ובכלל זה כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה, בכל אמצעי תקשורת, יגברו הוראות תקנון זה בלבד.
 • למען הסר ספק יובהר כי חברת ברנד דיירקט בע”מ או מי מטעמה לא יחויבו בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בעל פה או בכתב של עובדי החברה ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים, אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה.
 • חברת ברנד דיירקט בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות את המבצע כולו או חלק/ים ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
 • טלח