נוהל ביטול עסקה

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן “חוק הגנת הצרכן”).
 2. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ14- (ארבעה עשר) יום ממועד
  קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר
  מבניהם, על-ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי הלקוח את
  התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של
  5% ממחיר המוצר נושא העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם. על אף האמור, החברה
  לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר שנוצר במשלוח לכיוון הלקוח בלבד.
 3. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. במידה והמוצר הוחזר
  שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי באתר). כן
  יובהר, כי האתר יהיה בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן
  להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש – תוך 14 ימים מיום קבלתו.
 4. הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול
  שימסור הלקוח לחברה תינתן באחת מהדרכים המפורטות להלן:
   • בטלפון 08-6606129 שלוחה 1 או וואטסאפ 050-8844825
   • [email protected] במייל

  הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו ואת מספר ההזמנה.

 5. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו
  בוצעה ההזמנה או שיינתן כזיכוי לחשבון הלקוח (קרדיט) לרכישה באתר, בהתאם לבחירת
  הלקוח במסגרת הליך ביטול העסקה ובהתאם לתנאי ביטול העסקה הבסיסיים. ההחזר
  הכספי יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים
  תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד)
 6. על אף האמור בסעיף 5 לעיל, על ביטול העסקאות הבאות יחול האמור להלן:
  • ביטול עסקה שבוצעה באמצעות כרטיס “דיירקט” – לקוח אשר ביצע עסקה
   לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס “דיירקט”, אשר ביקש לבטל את
   העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, יזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי
   תשלום אחר אשר ימסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה ( למשל
   PayPal (יש לקחת בחשבון שכפוף להוראות הדין הזמן לקבלת הזיכוי עלול
   להתארך במקרה זה. בנוסף במקרה זה ניתן לבקש באופן מפורש לקבל זיכוי
   לרכישה באתר (קרדיט) במקום ההחזר הכספי.
  • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך
   המוצר שהוחזר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו .
 7. פריט שנרכש במבצע ניתן להחליף בפריט אחר או לקבל תמורתו זיכוי לשימוש באתר בלבד
  שתוקפו שנה . אין אפשרות לקבל עבורו החזר כספי.
 8. אם בשל חוסר במלאי, יוזמנו מוצרים/פריטים שלא יימצאו במלאי – יזוכה הלקוח באופן
  אוטומטי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי.
 9. לא ניתן להחזיר פריט בודד שנרכש כחלק מערכה/מארז אלא רק את הערכה/מארז על כל
  פריטיהם.
 10. אופן החזרת המוצרים – הלקוח יפנה לחברה באמצעות וואטסאפ/מייל החברה להחזרת
  המוצרים. ניתן להחזיר את ההזמנה באמצעות חברת השילוח של החברה או הגעה עצמאית
  /https://brandiz.co.il/refund_returns החזרות/החלפות תקנון לפי
 11. החברה לא לוקחת אחריות על מוצרים שנשלחים בכל אמצעי שילוח ומגיעים לידי החברה
  פגומים ו/או שבורים.
 12. לא ניתן לזכות כרטיסי אשראי נטענים אשר הונפקו בדואר ישראל ו/או כרטיסי אשראי
  שבוטלו ולא ניתנים לזיכוי בשל הוראות ו/או תנאי חברת האשראי. על כן בעלי כרטיס נטען
  ו/או בעלי כרטיס שבוטל ותנאי חברת האשראי לא מאפשרת זיכויו, זכאים לקבלת זיכוי
  לשימוש באתר בלבד.
 13. הזמנה שתוחזר לאחר 14 יום מיום קבלת ההזמנה לא תזוכה ולא יתקבל עבורה זיכוי
  באתר.
 14. הטיפול בהחזרת המוצרים יהיה עד 10 ימי עסקים מיום קבלת החבילה במשרדי החברה.
 15. במידה ולקוח יבקש לבטל עסקה לאחר 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה ולאחר שההזמנה
  יצאה לחברת המשלוחים יחויב הלקוח בעלות המשלוח (19ש”ח) ויזוכה בעבור ההזמנה לא
  כולל עלות המשלוח בניכוי 5% עבור ביטול עסקה בהתאם לחוק ביטול מכר מרחוק.
 16. כל החזר כספי שיינתן על ידי האתר יועבר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה,
  ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. למען הסר ספק, החזר כספי יבוצע בהתאם
  לתשלום בפועל.
 17. ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר או המוצרים ללקוחה (לפני יציאתם ממחסני האתר),
  לא יחויב בדמי ביטול. ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצר או המוצרים (לאחר יציאתם
  ממחסני האתר), יחויב בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או 100 שקלים חדשים
  לפי הנמוך מבניהם, החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק.
 18. מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” (למשל ,1+1 3 ב- 100 ₪) ו/או בהטבות, יוחזרו
  על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים), ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים,
  החזר הכספי ו/או הזיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל
  בגין המוצר, בעת הרכישה.
 19. אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה
  של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות
  הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה,
  שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כן מתבקשות הלקוחות, על מנת
  להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או
  קלקול מכל מין וסוג שהוא.